Giới thiệu về Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội

1. Thông tin chung

 • Tên đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội
 • Địa chỉ: Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội
 • Điện thoại:  02433 969 606
 • Email: cscnmtso2_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6074/QĐ-UB ngày 29/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội

2. Vị trí, chức năng

a) Vị trí: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội (sau đây gọi tắt là Cơ Sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng.

Cơ sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hưỡng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Chức năng:

Tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động trị liệu; xác định tình trạng nghiện ma túy; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện  ma túy có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quản lý, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy ổn định tâm lý, sức khỏe; phòng, chống tái nghiện; tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy chuẩn bị các điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a, Cai nghiện bắt buộc

– Đối tượng: Người nghiện ma túy cả nam và nữ, người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cả nam và nữ có quyết định áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

– Nhiệm vụ cụ thể:

+ Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tư vấn cho các đối tượng nghiện ma túy theo quy trình quy định.

+ Tổ chức, cung cấp dịch vụ tư vấn, khám và điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone;

+ Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục dau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng;

+ Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng;

+ Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các dự án về việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế – xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho đối tượng; liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức lao động sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập; Liên kết với các tổ chức xã hội ở địa phương, các Trung tâm dạy nghề, Trường dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm của Thành phố đê tổ chức dạy nghề, lao động sản xuất, tư vấn giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện;

+ Tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào quản lý theo dõi, chuẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe, tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Cơ sở và khu vực nơi trú đóng của Cơ sở; lồng  ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Cơ sở;

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ, gìn giữ trật tự an toàn xã hội tại Cơ sở;

+ Nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động;

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố;

+ Hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao;

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.

b) Cai nghiện tự nguyện

– Đối tượng: Người nghiện ma túy cả nam và nữ, người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cả nam và nữ vào Cơ sở cai nghiện tự nguyện.

– Nhiệm vụ cụ thể:

+ Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tư vấn cho các đối tượng nghiện ma túy có nhu cầu tự nguyện cai nghiện theo quy trình quy định;

+ Tổ chức, cung cấp dịch vụ tư vấn, khám và điều trị người nghiện chất dạng thuộc phiện bắng thuốc thay thế Methadone;

+ Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng;

+ Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng;

+ Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các dự án về việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế – xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho đối tượng;

+ Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về điều trị cho các Điểm tư vấn; chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng; tuyên truyền, vận động người sử dụng ma túy tham gia chương trình điều trị thích hợp; hỗ trợ tổ chức điều trị, cai nghiện tại cộng đồng.

c) Nhiệm vụ khác

– Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt và người nhiễm HIV không có khả năng lao động.

– Cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng: Tư vấn, hỗ trợ người nghiện xây dựng kế hoạch cai nghiện; điều trị cắt cơn giải độc, rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác…)

– Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Cở sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố;

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí (Kế cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định), các tài sản, trang thiết bị của đơn vị;

– Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Cơ sở và khu vực nơi trú đóng của Cơ sở; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của đơn vị;

– Tổ chức quản lý, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Cơ sở;

– Nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề  và tổ chức lao động phục vụ công tác phòng chống nghiện, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng trong Cơ sở và ngoài xã hội;

– Hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao; Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư và xây dựng Cơ sở ngày càng hoàn thiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành phố giao;

– Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức

– Ban Giám đốc

 1. Hoàng Văn Luật – Giám đốc
 2. Nguyễn Trọng Đức – Phó Giám đốc
 3. Phùng Thị Thúy Hường – Phó Giám đốc

– Các phòng 

 1. Phòng Tổ chức hành chính
 2. Phòng Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng
 3. Phòng Y tế phục hồi sức khỏe
 4. Phòng Dạy nghề – Lao động sản xuất
 5. Phòng Bảo vệ
 6. Phòng Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *