Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 11/7/2023, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối

năm 2023.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Phó Bí thư Chi bộ nhấn mạnh một số nội dung nổi bật: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chi ủy và tập thể đảng viên Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2023. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, tập thể đảng viên, viên chức, người lao động đã không ngừng phát huy nội lực, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu và thực hiện quyết liệt các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Trong công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Chi bộ, Chi bộ đã thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ cơ sở thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị; cử 02 đảng viên đi học lớp đảng viên mới; cử 06 quần chúng ưu tú đi học nhận thức về Đảng. Chi bộ triển khai thực hiện triệt để các giải pháp đấu tranh phòng ngừa, khắc phục và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, 6 tháng đầu năm 2023, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát gắn với với việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Trong đó, trọng tâm là giám sát việc thực hiện công khai về tài chính; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện những điều cán bộ, viên chức và Đảng viên không được làm; việc chấp hành cương lĩnh chính trị, đường lối, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức và  lối sống… Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị ổn định; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác  thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do cấp trên giao, 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã quản lý, giáo dục, chữa bệnh thường xuyên cho trên 450 học viên; nuôi dưỡng thường xuyên 56 trẻ em và người nhiễm HIV. Công tác tiếp nhận học viên bắt buộc đạt 104%, học viên tự nguyện đạt 36% so với chỉ tiêu được giao. Công tác cắt cơn, giải độc đảm bảo an toàn. Công tác lao động trị liệu, gia công sản phẩm, chăn nuôi, trồng trọt đạt hiệu quả cao với tổng doanh thu là 673.196.000đ; góp phần tạo thu nhập và cải thiện đời sống học viên. Các biện pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh theo mùa, chống lây chéo HIV, chống ô nhiễm trong đơn vị được tổ chức thực hiện hiệu quả. Các biện pháp chống nóng và cung cấp đủ nước sinh hoạt cho cán bộ và đối tượng được triển khai kịp thời, đồng bộ. Công tác quản lý học viên được tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt; không phát sinh các hiện tượng tiêu cực và các vụ việc phức tạp cần giải quyết. Đơn vị giữ vững an ninh trật tự; đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Chi bộ tổ chức hiệu quả, đa dạng các hoạt động thi đua thực hiện tốt công tác chuyên môn; thi đua theo chuyên đề, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của Ngành. Công tác thi đua đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong cán bộ, học viên; có đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua; tạo động lực to lớn để mỗi cán bộ, học viên và trẻ em tiếp tục không ngừng nỗ lực phân đấu trong công tác, học tập và rèn luyện.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Phú – Phó Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời phân tích nguyên nhân, các biện pháp khắc phục và đề  ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023 là quyết liệt triển khai các giải pháp để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của năm 2023; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và đối tượng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Chi bộ; chỉ đạo triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua lao động, học tập, sáng tạo chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô trong năm 2023. Đơn vị tiếp tục thực hiện công tác rà soát, kiện toàn, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo phù hợp năng lực, vị trí công tác và chiến lược quy hoạch nguồn cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ về kỷ cương hàn h chính, kỷ luật công vụ, quy tắc ứng xử, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn và công nghệ thông tin.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các tổ đảng, đảng viên đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung phần định hướng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị đề nghị Cấp ủy Chi bộ, các Tổ đảng, đảng viên tiếp tục đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu, đóng góp nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Cấp ủy, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo chính quyền, phòng chuyên môn, tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị và công tác xây dựng Đảng năm 2023; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục phát hiện những nhân tố mới, những quần chúng ưu tú để xây dựng, bồi dưỡng  và xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên và đối tượng tại đơn vị.

                                                                                                       Phạm Thu Nhung

                                                                                      Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *